POLSKIE STOWARZYSZENIE TRENERÓW TENISA

Cele

Cele Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Tenisa

 

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnienie kultury fizycznej poprzez działanie na rzecz rozwoju tenisa w szczególności zaś podnoszenie poziomu etycznego i pedagogicznego trenerów i instruktorów jak również podejmowanie starań o poprawę ich warunków pracy.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.Wnioskowanie i współudział w programowaniu:
1.1 długofalowych rozwiązań organizacyjnych i szkoleniowych w tenisie,
1.2. Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko- instruktorskich,
1.3. Wdrażanie nowoczesnych metod treningowych,
1.4. Ustalenie kryteriów oceny wyników sportowych,
1.5. Ustalenie kryteriów oceny pracy szkoleniowej,
1.6. Samodzielne licencjonowanie trenerów i instruktorów oraz ścisła współpraca w tym zakresie z PZT.
1.7. Wnioskowanie i współudział w programowaniu działań dotyczących statusu trenera i instruktora w sferze prawnej, bytowo-socjalnej i bezpieczeństwa pracy.

2. Programowanie kontaktów zagranicznych trenerów i instruktorów mających na celu wymianę doświadczeń oraz doszkalanie.
3. Prowadzenie działalności szkoleniowej, koordynowanej przez wyodrębnioną Komisję Szkolenia oraz działalności wydawniczej- dla członków własnej organizacji tj. w systemie wewnętrznym jak również zewnętrznym tj. na zlecenie.
4. Wszechstronną opiekę nad członkami Stowarzyszenia.
5. Współdziałanie z środkami masowej komunikacji w celu propagowania rozwoju tenisa w Polsce.