POLSKIE STOWARZYSZENIE TRENERÓW TENISA

POLSKIE STOWARZYSZENIE TRENERÓW TENISA

Piaseczyńska 71
00-765 Warszawa

tel.: 883 381 208
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000530986
REGON 3610091
NIP 7010448668
Nr konta: 09 2030 0045 1110 0000 0398 1890

 

 

Statut

Statut Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Tenisa

 Statut PSTT (plik do pobrania) >>

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa” (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie może tworzyć komisje problemowe, które nie mają osobowości prawnej i są całkowicie podporządkowane władzom stowarzyszenia.

§ 4

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną, Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami ) oraz niniejszego Statutu.

§ 6

Stowarzyszenie działa zgodnie z Konstytucją RP i obowiązującym porządkiem prawnym. Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7

Stowarzyszenie aktywnie działa współpracując z Polskim Związkiem Stowarzyszeń Trenerów  Sportu oraz z  Polskim Związkiem Tenisowym.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu.

§ 9

Stowarzyszenie używa pieczątki i znaku firmowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 10

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i formy działania.

§ 11

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnienie kultury fizycznej poprzez działanie na rzecz rozwoju tenisa w szczególności zaś podnoszenie poziomu etycznego i pedagogicznego trenerów i instruktorów jak również podejmowanie starań o poprawę ich warunków pracy.

§ 12

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1.  1.    Wnioskowanie i współudział w programowaniu :

 1.1.         Długofalowych rozwiązań organizacyjnych i szkoleniowych w tenisie,

 1.2.         Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko- instruktorskich,

 1.3.         Wdrażanie nowoczesnych metod treningowych,

 1.4.         Ustalenie kryteriów oceny wyników sportowych,

 1.5.         Ustalenie kryteriów oceny pracy szkoleniowej,

 1.6.         Samodzielne licencjonowanie trenerów i instruktorów oraz ścisła współpraca w tym zakresie z PZT. Wnioskowanie i współudział w programowaniu działań dotyczących statusu trenera i instruktora w sferze prawnej, bytowo-socjalnej i bezpieczeństwa pracy.

 1.  2.    Programowanie kontaktów zagranicznych trenerów i instruktorów mających na celu wymianę doświadczeń oraz doszkalanie.
 2.  3.    Prowadzenie działalności szkoleniowej, koordynowanej przez wyodrębnioną Komisję Szkolenia oraz działalności wydawniczej- dla członków własnej organizacji tj. w systemie wewnętrznym jak również zewnętrznym tj. na zlecenie.
 3.  4.    Wszechstronną opiekę nad członkami Stowarzyszenia.
 4.  5.    Współdziałanie z środkami masowej komunikacji w celu propagowania rozwoju tenisa w Polsce.

Rozdział III

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

Ad. 1/ Członkiem zwyczajnym może zostać trener lub instruktor tenisa, który złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęty w poczet członków decyzją Zarządu Stowarzyszenia.

Ad.2/ Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele Stowarzyszenia i wspomagająca finansowo bądź w innej formie jego działalność. Członków wspierających przyjmuje na podstawie deklaracji Zarząd Stowarzyszenia.

Ad.3/ Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju tenisa i działalności Stowarzyszenia. Godność Członka Honorowego i Prezesa Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

a) Czynnego i biernego prawa wyboru władz Stowarzyszenia

b) Zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia

c) Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

d) Uczestnictwa we wszystkich imprezach Stowarzyszenia

e) Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

 

2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:

a/ Uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym bez biernego i czynnego prawa wyborczego

b) Zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia

c) Udziału w pracach Stowarzyszenia i korzystaniu z jego pomocy

3.Członkom Honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych. Członkowie Honorowi zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1. Przestrzegania Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia

2. Respektowania i wykonywania uchwał władz Stowarzyszenia

3. Terminowego opłacania składek członkowskich

4. Uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach

5. Aktywnej działalności w wybranej sferze programowej Stowarzyszenia

6. Dbania o wysoki poziom etyczny i moralno-zawodowy zarówno własny jak

i podopiecznych zawodników

                                                           § 16

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w wyniku:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie

2.  Skreślenie z listy na skutek ponad rocznego zalegania z opłatą składek członkowskich

3.  Wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie decyzji Zarządu, w przypadku nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, lub poważne naruszenie zasad współżycia społecznego

4.  Śmierci członka

§ 17

Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 18

Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia- odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

 

Walne Zgromadzenie Członków

§ 20

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków

§ 21

Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1.  Uchwalenie generalnych kierunków działalności Stowarzyszenia

2.  Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Stowarzyszenia

3.  Udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

4.  Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5.  Uchwalenie zmian w statucie

6.  Nadawanie godności Członka Honorowego

7.  Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

8.  Uchwalenie wysokości składki członkowskiej

9.  Podejmowanie uchwał w innych sprawach z zakresu statutowej działalności Stowarzyszenia

§ 23

W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia biorą udział:

1. Z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia

2. Z głosem doradczym- członkowie wspierający oraz zaproszeni goście

§ 24

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia zainteresowanych o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 25

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§ 26

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia  zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 50% członków Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd Stowarzyszenia

§ 27

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 11 członków. Prezesa wybiera walne zgromadzenie członków, w pozostałym zakresie zarząd konstytuuje się samodzielnie z osób wybranych przez walne zgromadzenie członków w skład zarządu. Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa zarządu działającego wspólnie z innym członkiem Zarządu.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy realizowanie zadań będących celem Stowarzyszenia, a przede wszystkim:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

2. Współudział w realizacji polityki sportu polskiego w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu tenisa

3. Występowanie do kierownictwa sportu polskiego i PZT w sprawach :

a) form szkolenia i dokształcania kadr trenersko- instruktorskich

b) dotacji dla Stowarzyszenia.

4. Rozporządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia

5. Uchwalanie planów działania i budżetów rocznych Stowarzyszenia

6. Uchwalanie regulaminów

7. Powoływanie i nadzorowanie  komisji problemowych

§ 29

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.

 

Komisja Rewizyjna

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Przewodniczącego i sekretarza wybiera Komisja ze swego grona. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.
 2. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo- gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie o absolutorium.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 31

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 33

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a)      składki roczne członków Stowarzyszenia

b)      dotacje, ofiary i darowizny

c)      spadki, zapisy

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 1. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa Zarządu działającego wspólnie z innym członkiem Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 34

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

§ 35

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

§ 36

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.